Najčastejšie chyby podnikateľov

Najčastejšie chyby podnikateľov a ako ich rozpoznať

 1. Prehliadanie dôležitosti trhového výskumu: Ako chýbajúce alebo povrchné porozumenie trhu môže viesť k neúspechu produktu či služby.
 2. Nedostatočné financovanie alebo zlá finančná plán: Rozoberieme, prečo je dôležité mať dostatočnú finančnú rezervu a ako zlá plán môže podnik zničiť.
 3. Podceňovanie dôležitosti marketingu a predaja: Ukážeme, ako podniky zlyhávajú v dôsledku ignorovania marketingu a predaja.
 4. Ignorovanie zákazníckej spätnej väzby: Vysvetlíme, prečo je spätná väzba od zákazníkov zásadná a ako jej ignorovanie môže viesť k stratám.

Riešenia pre bežné podnikateľské chyby

 1. Význam trhového výskumu: Tip na efektívny trhový výskum a ako získať hodnotné informácie od potenciálnych zákazníkov.
 2. Finančné plánovanie a zabezpečenie: Strategie na zabezpečenie dostatočného financovania a tipy na inteligentné finančné riadenie.
 3. Inovatívny marketing a predajné stratégie: Prehľad efektívnych marketingových a predajných taktik pre každý typ podniku.
 4. Zbieranie a využívanie zákazníckej spätnej väzby: Ako implementovať systémy na zber spätnej väzby a využiť ju na zlepšenie produktov alebo služieb.

Prekročenie hraníc – rast bez pretíženia

 1. Rozšírenie podniku pri zachovaní rovnováhy: Ako rásť bez toho, aby ste boli preťažený alebo stratili kontrolu nad podnikom.
 2. Delegovanie úloh a budovanie tímu: Ukáže dôležitosť nájdenia správnych ľudí a prenechanie im zodpovednosti.
 3. Ochrana pred vyhorenutím: Rady, ako si zachovať osobnú pohodu a zabrániť vyhorenutiu.
 4. Adaptácia na zmeny a krízy: Príbehy a stratégie preklenutia ťažkých období vrátane pandémie.

Od myšlienky k úspechu - presvedčenie zákazníkov aj v ťažkých časoch

 1. Efektívna prezentácia nápadov: Techniky na prezentáciu nápadov tak, aby oslovovali a presvedčili.
 2. Oslavovanie zákazníkov: Ako budovať silné vzťahy so zákazníkmi, ktoré pretrvávajú aj v ťažkých obdobiach.
 3. Využitie digitálneho marketingu: Strategie a tipy na využitie digitálneho priestoru pre získanie a udržanie zákazníkov.
 4. Prispôsobovanie sa meniacemu sa trhu: Ako zostať relevantný aj v rýchlo sa meniacich trhových podmienkach.