Podmienky

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Správcom osobných údajov je živnostník Karin Koprivňasnká, sídlom Omšenie 980, 914 43, IČO: 54120462, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Vložka číslo 840-28820 Kontaktné údaje predávajúceho: e-mail: info@karinkarren.art, tel.č.:0948 031 111

2. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracované na účely fakturácie objednávok, prostredníctvom internetovej webstránky karinkarren.art a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi Vami a živnostníkom Karin Koprivňaskou. Ide o nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa zákazníka, dodacia adresa.

Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je súhlas týmto daný správcovi v zmysle:
- plnenie zmluvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnenie práv a povinností správcu podľa článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

- článku 6 ods.1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov (ďalej "GDPR") pre účely priameho marketingu, pokiaľ nedošlo k objednávke tovaru,

- oprávnený záujem správcu na vykonanie priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Spracúvanie osobných údajov je v prípade objednávky služieb cez internetovú webstránku mizudizajn.sk prostredníctvom e-mailu karinkarren.art, nevyhnutné na plnenie prípadnej zmluvy o dielo a na účely fakturácie služieb od živnostníka Karin Koprivňanskej.
Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

3. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracúvané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (najviac po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) alebo do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@karinkarren.art

4. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:
- živnostník Karin Koprivňanská, sídlom Omšenie 980, 914 43, IČO: 54120462, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Vložka číslo 840-28820, ako sprostredkovateľ pre fakturácie a zmluvy.

5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:
- na prístup k osobným údajom
- na opravu osobných údajov
- na obmedzenie spracovania osobných údajov
- na výmaz osobných údajov
- na prenositeľnosť osobných údajov
- vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov
Ak sa domnievate, že boli porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný úrad.

6. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Správca prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním objednávky z internetového obchodu potvrdzujete, že ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte. Správca si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky. Aktuálna verzia podmienok je zverejnená na internetových stránkach správcu.


Dátum poslednej aktualizácie 03.11.2010